1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.chemiapolska.pl jest spółka FAIR PLAY PLUS MAREK KRZEMIENIEWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ząbkach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274350, Sąd Rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca:
adres miejsca wykonywania działalności: ul. Piłsudskiego 148, 05-091 Ząbki
i adres do doręczeń – Biuro Handlowe: ul. Piłsudskiego 257, 05-270 Marki,
NIP: 8212305518, REGON: 712491739 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Newslettera, Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Spółka jawna, ul. Piłsudskiego 257, 05-270 Marki lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: fairplayplus@op.pl, lub telefonicznie pod numerem 22 781 48 30.

1.3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: RODO), z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
• przekazywania informacji zwrotnych osobom kontaktującym się z Administratorem za pomocą formularzy kontaktowych;
• przekazywania istotnych informacji w tym ofert handlowych i promocji Administratora;
• marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 2.3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych, pozyskanych
za pośrednictwem strony internetowej www.chemiapolska.pl:
• imię i nazwisko;
• firma;
• adres email;
• numer telefonu kontaktowego. 2.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.chemiapolska.pl:
• dane mogą być przetwarzane przez podmiot świadczący usługi na rzecz Administratora w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej www.chemiapolska.pl.

2.5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie internetowej danych osobowych niezbędnych do kontaktu ze strony Administratora skutkuje brakiem możliwości takiego kontaktu.

2.6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

2.8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności przez okres funkcjonowania Strony Internetowej Administratora.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
• zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Kontaktowych;
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przesłanie wiadomości za pomocą Formularza Kontaktowego).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przeglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
• w przeglądarce Microsoft Edge

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.3. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

4.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony Internetowej.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

FAIR PLAY PLUS MAREK KRZEMIENIEWSKI SP. J.